Strona głównaO firmiePolityka jakości i...
Polityka jakości i bezpieczeństwa
Jesteśmy liderem wśród dostawców IT dla ubezpieczeń. Od lat zajmujemy pozycję wiodącego dostawcy systemów dla tej branży.

Pracujemy w zgodzie z najlepszymi standardami wytwarzania, zarzadzania projektami i usługami. Oprogramowanie tworzone przez naszych specjalistów spełnia wymagania norm: ISO 27001:2013 oraz ISO 9001:2008.

JAKOŚĆ

Naszym celem jest wspieranie rozwoju Klientów przez terminowe dostarczanie innowacyjnych i kompleksowych usług informatycznych o wysokiej jakości, odpowiadających na oczekiwania naszych Klientów.

 

Cel ten realizujemy poprzez następujące działania:

 • ciągła i systematyczna praca nad jakością naszych usług i produktów,
 • inwestowanie w regularne podnoszenie kwalifikacji naszych Pracowników,
 • zachęcanie Pracowników do wdrażania nowatorskich rozwiązań procesowych
  i technologicznych,
 • badanie satysfakcji Klienta i dążenie do stałego jej zwiększania,
 • doskonalenie Systemu Zarządzania.

Ponadto Zarząd Spółki deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania poprzez:

 • zakomunikowanie ważności spełnienia wszelkich wymagań, a w szczególności wymagań Klientów,
 • wyznaczenie celów jakości,
 • określenie i zakomunikowanie zakresów odpowiedzialności i uprawnień,
 • prowadzenie cyklicznych przeglądów Systemu Zarządzania,
 • zapewnienie zasobów niezbędnych do utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania,
 • powołanie w Systemie Zarządzania Pełnomocników ds. jakości i bezpieczeństwa.

Wszyscy Pracownicy objęci zakresem Systemu Zarządzania identyfikują się z naszymi celami jakości oraz respektują zasady opisane w Księdze Systemu oraz w powiązanych z nią dokumentach. Nasz Zarząd zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby powyższe cele były w pełni realizowane.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Naszym głównym celem w zakresie bezpieczeństwa informacji jest skuteczne zabezpieczenie przetwarzanych przez Spółkę informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych powierzonych przez Klientów i ich przetwarzanie z zachowaniem poufności, dostępności i integralności. Z uwagi na zmieniający się w czasie charakter zagrożeń, bezpieczeństwo informacji traktowane jest jako proces ciągły, doskonalony i modyfikowany.

 

Powyższy cel osiągamy poprzez:

 • określenie przez Zarząd Spółki kierunków rozwoju zarządzania bezpieczeństwem,
 • zapewnienie odpowiedniego zaangażowania Pracowników w utrzymanie bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
 • spełnienie wszelkich wymogów obowiązującego prawa odnośnie ochrony informacji przetwarzanych w Spółce,
 • zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • wdrażanie zabezpieczeń adekwatnych do wyników analizy ryzyka, chroniących przed utratą bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem poufności, dostępności
  i integralności informacji oraz środków ich przetwarzania,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania.

Zarząd Spółki, rozumiejąc konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa - deklaruje pełne wsparcie dla podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa, oraz zapewnienie niezbędnych zasobów i czasu na ich realizację.

STAŁE DOSKONALENIE

Dla procesów biznesowych objętych Systemem Zarządzania dokonujemy pomiarów skuteczności realizacji ustalonych celów na wszystkich poziomach zarządzania. Ten etap jest szczególnie dla nas istotny, ponieważ dostarcza nam podstawowych informacji niezbędnych do podjęcia optymalnych decyzji dotyczących doskonalenia zarządzania. Dodatkowo skuteczność działania tych procesów podlega regularnej weryfikacji dokonywanej przez audytorów wewnętrznych oraz zewnętrzne Firmy.

Dzięki systematycznym działaniom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Atena uzyskała certyfikaty zgodności wydane przez: TUV Rheinland Sp. z o.o.:

 

 • zgodności z wymaganiami Normy ISO 27001:2013
 •  zgodności z wymaganiami Normy ISO 9001:2008
 ISO 27001:2005
  ISO 9001:2008

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.