Product Portfolio Management – zarządzanie wartością portfeli produktów

Efektywne zarządzanie produktami ma przełożenie zarówno na atrakcyjność oferty, jak i wynik finansowy spółki. Tym samym, Towarzystwa Ubezpieczeń coraz częściej okresowo sprawdzają produkty pod kątem zyskowności poszczególnych grup produktów, atrakcyjności proponowanych rozwiązań i decydują się na prowadzenie prac związanych ze zmianą w portfelu produktów.
Wprowadzenie zmian w ofercie produktowej wiąże się z przeprowadzeniem analizy zyskowności poszczególnych produktów. W celu określenie zyskowności danego produktu niezbędne jest ustalenie danych dotyczących liczby sprzedanych polis, wysokości składki (np. w odniesieniu do składki urocznionej), a także określenia kosztów działalności ubezpieczeniowej związanych z produktem.


W celu sprawnego przeprowadzenia analizy niezbędne może okazać się wsparcie w zakresie zebrania w jednym miejscu spójnych informacji o:

  • pełnych danych o całej ofercie i poszczególnych produktach - jedno pełne repozytorium
  • kosztach wdrożenia produktów (w tym parametryzacja dokumenty produktu)
  • kosztach związanych z utrzymaniem aktualnie oferowanych produktów
  • wolumenie sprzedanych umów
  • rentowności produktów
  • kanałach sprzedających dany produkt
  • zainteresowaniu (popycie) klientów danym produktem
Na podstawie zebranych informacji i wyznaczonego poziomu rentowności poszczególnych produktów, możliwe jest podejmowani dalszych decyzji związanych ze zmianami w ofercie produktowej. Zmiany mogą dotyczyć planów zarówno dla całego produktu, jak również być związane tylko z wybranym jego elementem - chociażby proponowanymi ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowych w UL. Odpowiednio przeprowadzona analiza wartości portfela produktów, może pełnić rolę systemu wczesnego ostrzegania przed nierentownymi produktami.
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.PRODUKTYATENA.msg.produkty

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.