Organizacja Biura Zarządzania Projektami (PMO)
Koordynacja i kontrola wszelkich zadań o charakterze projektowym, realizowanych w organizacji, należy do odpowiedzialności Biura Zarządzania Projektami (PMO). Dzięki niemu projekty mogą być prowadzone skutecznie i w oparciu o ujednoliconą procedurę.
Z faktu powołania takiej jednostki w wewnętrznej strukturze danej firmy wynika szereg korzyści:
  • standaryzacja realizacji wewnętrznych projektów,
  • dostęp do bieżącej i obiektywnej informacji o realizowanych projektach,
  • kształtowanie i dopasowanie metodologii realizacji projektów do aktualnej sytuacji w firmie,
  • jasne określenie zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników zaangażowanych w realizację projektów,
  • wsparcie merytoryczne i coaching kierowników projektów i zespołów uczestniczących,
  • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników i zapewnienie im szkoleń z zakresu zarządzania projektami,
  • bieżące raportowanie na temat stanu realizacji projektów, pozwalające na decyzje Zarządu, związane między innymi z powoływaniem kolejnych bądź zakończeniem wybranych przedsięwzięć.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.