Projektowanie i optymalizacja procesów biznesowych

W ramach usługi przeprowadzamy analizę procesu biznesowego z punktu widzenia możliwości zastosowania mierników jakościowych.

Analiza ma na celu dekompozycję procesu na podprocesy podlegające opomiarowaniu szczegółowemu oraz wskazanie możliwości technicznych umożliwiających rzetelny pomiar procesu (wskazanie źródeł danych oraz punktów kontrolnych).

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.