IT Governance

Budowa IT Governance obejmuje określenie odpowiedzialności menedżerów biznesowych i IT za wykorzystywanie IT oraz zdefiniowanie głównych zasad zarządzania i nadzoru IT, zapewniających optymalne zastosowanie IT z perspektywy realizacji celów i planów całej organizacji.

 

Najlepsze praktyki rynkowe wskazują, iż IT Governance koncentruje się na dwóch głównych obszarach: dostarczaniu wartości przez IT dla biznesu oraz ograniczaniu ryzyka związanego z działalnością IT. Wartość dostarczana przez IT wynika ze stopnia dopasowania IT do strategii przedsiębiorstwa, natomiast ograniczanie ryzyka IT opiera się na mechanizmach ustalania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Oba te obszary wymagają wsparcia ze strony odpowiednich zasobów IT, takich jak ludzie, pieniądze, informacje, aplikacje czy infrastruktura. Powinny być również systematycznie mierzone, żeby zapewnić osiąganie założonych celów.

 

Dopasowanie biznes-IT polega na wykorzystaniu IT w harmonii ze strategią, celami i potrzebami biznesu. Obejmuje ono zarówno dopasowanie IT do biznesu (czyli wsparcie przez IT realizacji strategii biznesu), jak i sytuację odwrotną, gdy umiejętne zastosowane IT wpływa na modyfikację strategii firmy i umożliwia budowę nowych, wyróżniających kompetencji, umożliwiających zdobycie przewagi nad konkurencją. Dojrzałe dopasowanie ewoluuje w kierunku relacji, w której IT i biznes wspólnie dopasowują swoje strategie.

 

Efektywne zarządzanie dopasowaniem biznes-IT obejmuje nie tylko pomiar tego dopasowania, ale przede wszystkim wbudowanie w organizację mechanizmów pozwalających na ciągłe dopasowywanie biznesu i IT.

 

Dojrzałe dopasowanie biznes-IT wiąże się ze strategicznym planowaniem popytu i podaży IT, umożliwiającym:

  • określenie zapotrzebowania na projekty i usługi IT generowane przez cele i plany strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwa, oraz
  • określenie przyszłej podaży projektów i usług IT, zapewniające racjonalne planowanie rozwoju IT.

W efekcie menedżerowie biznesowi i IT osiągają konsensus w kwestii kierunku rozwoju przedsiębiorstwa oraz tego, jak IT może ten rozwój wspomagać. Wzrasta efektywność inwestycji w IT, będącą pochodną większego przełożenia wydatków na IT na realizację strategii przedsiębiorstwa.

 

IT Governance ustala swoiste ramy dla zarządzania IT, mające na celu zapewnienie, iż priorytety biznesowe są właściwie uwzględniane zarówno przy uruchamianiu nowych inicjatyw w IT, jak i przy budowie i świadczeniu usług IT.

 

Rozwiązania w zakresie IT Governance przygotowywane przez konsultantów Ateny bazują na:

  • analizie celów i planów strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa oraz roli IT w realizacji tych celów i planów,
  • standardach i najlepszych praktykach rynkowych (m.in. COBIT, VAL IT, RISK IT, ITIL),
  • doświadczeniu i metodykach realizacji tego typu prac wypracowanych przez Atenę.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.