Reasekuracja

 

Z uwagi na rosnące ryzyko z tytułu zawartych umów ponoszone przez zakłady ubezpieczeń, jego część może zostać przeniesiona. Zapewnienie stabilności wiąże się z zawarciem, a następnie utrzymaniem umowy reasekuracyjnej. Do pełnej jej obsługi kluczowe jest zapewnienie przez system informatyczny wsparcia w obszarze kalkulacji i rozliczania składki dla reasekuratora oraz prowadzenia zestawień umów stanowiących skład portfela umowy reasekuracyjnej. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

Posiadamy rozwiązania funkcjonujące w obszarze reasekuracji poprzez wspieranie działań związanych z samą umową reasekuracyjną, jak i sprawną wymianą informacji z reasekuratorem.
FMS.MDS – modele segmentacyjne pozwalające na zarządzanie oceną ryzyka oraz segmentacją szkód lub klientówSAP-FS-RI

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.