Kompetencja i nowoczesność
Gazeta Ubezpieczeniowa, 26 października 2004 r.
Rozmowa z Sergem Cayronem z organizacji ACORD

Przede wszystkim chcę Panu podziękować za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Polski w celu zaprezentowania głównych celów organizacji ACORD. Wierzymy bowiem, że standard ACORD znajdzie wielu zwolenników na polskim rynku ubezpieczeniowym. Czy może Pan opisać podstawowe jego założenia?
ACORD jest niezależną organizacją non-profit o globalnym zasięgu. Powstała na początku lat 70 z inicjatywy agentów i firm ubezpieczeniowych w celu wprowadzenia standardu wymiany danych pomiędzy nimi. Misją organizacji ACORD jest rozwój i pomoc w korzystaniu ze standardów dla firm ubezpieczeniowych. Standardy ewaluowały z formularzy papierowych i druków po obecnie wykorzystywane formularze elektroniczne. Rozwój technologii XML i Web Services umożliwił przejście od prostej wymiany danych pomiędzy agentami i towarzystwami do globalnej wymiany danych w ramach wszystkich segmentów sektora ubezpieczeniowego.

Większość członków ACORDu to firmy pochodzące z USA. Jaki wpływ wywierają one na rozwój standardu w Europie?
To jest dobre pytanie. Wprawdzie większość naszych członków pochodzi z USA, to chęć stałego rozwoju standardu wymagała od nas opracowania modelu współpracy pomiędzy członkami całej naszej organizacji. Dzięki temu jesteśmy coraz bardziej aktywni w Europie i Azji. Elementem współpracy jest tworzenie tzw. grup roboczych, które odpowiadają za określenie i uwzględnienie w procesie standaryzacji określonych założeń funkcjonalnych. Stworzenie lokalnej grupy roboczej, pozwala na analizę potrzeb i określenie wytycznych dotyczących implementacji standardów dla określonego rynku oraz grupy firm. Uważam, że istnieje możliwość utworzenia takiej grupy w Polsce, do której mogłyby przystąpić firmy widzące potrzebę standaryzacji oraz chcące skorzystać z naszej pomocy. Moglibyśmy razem określić wytyczne dotyczące wdrożenia standardu w Polsce dla wybranych obszarów rynku np. ubezpieczeń komunikacyjnych lub mieszkaniowych, a następnie określilibyśmy co należy zmienić, a co dodać. To oznacza, że standard ACORD można łatwo zaimplementować na każdym rynku.

Jakie działania związane z implementacją standardu ACORD są podejmowane obecnie w Europie?
ACORD posiada biuro w Londynie. Działania rozpoczęliśmy od reasekuracji, które sama w sobie posiada globalny zasięg. Jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, to obecnie prowadzimy prace na rzecz korporacji Lloyd'a i z innymi dużymi firmami brokerskimi w Londynie. Natomiast w Norwegii i Szwajcarii (Swiss Re) wdrażamy nasz standard w sektorze ubezpieczeń na życie. Tak pokrótce wyglądają nasze aktywności w Europie.

Standard ACORD jest szeroko akceptowany i wdrażany wśród uczestników rynku ubezpieczeniowego. Kto do nich należy?
W Londynie współpracujemy z takimi firmami jak Lloyd, AON, Marsh, Willis, Benfield - wszyscy brokerzy są bardzo aktywni. Wśród największych członków organizacji ACORD w Europie są Allianz, AXA, Swiss Re, Munich Re, Scor, ERS Francona, Converium. W Stanach Zjednoczonych do ACORDu należy np. AIG, oraz wymienieni już wielcy brokerzy. Marsh jest jednym z naszych głównych członków. Jeśli chodzi o dużych dostawców rozwiązań IT, do ACORDu należą takie firmy jak CSC, SAP, Microsoft, IBM, HP, Microsystems. Firmy te pomagają nam utrzymać kontakt z najnowszymi rozwiązaniami i trendami technologicznymi pojawiającymi się na rynku. W Polsce mamy tylko jednego członka - ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o.

Jaka jest odpowiedź ACORDu na trendy związane z nowymi technologiami?
Jednym z kierunków naszych działań jest czerpanie wiedzy ze współpracy z organizacjami rozwijającymi standardy w innym sektorach, między innymi finansowym (np. XBRL). Budujemy mosty pomiędzy różnymi standardami, nie tylko w ramach jednej gałęzi przemysłu. Jesteśmy aktywnym członkiem szeregu organizacji technologicznych, takich jak W3C, OASIS, UN/CEFACT, OMG. Osobiście jestem zaangażowany w prace związane z adaptacją standardu Web Services Security z naszymi rozwiązaniami. Utrzymujemy wysoki poziom kompetencji, jednocześnie będąc prekursorem nowoczesnych rozwiązań.

W jaki sposób wdrożenie standardu wpływa na efektywność firmy?
Pierwsze wdrożenie standardu w firmie oznacza zwykle znaczne koszty, ale jest to inwestycja. Zyski pojawią się z czasem. Podstawowe korzyści to oszczędności dotyczące kosztów projektowych i kosztów samego wdrożenia, ale także obniżenie kosztów związanych z pozyskaniem danych oraz z obsługą danych słabej jakości. Wyniki badań firmy doradczej Celent Research dotyczące rynku amerykańskiego z roku 2003 wskazują, że niektóre towarzystwa w wyniku wdrożenia standardów ACORD osiągnęły wzrost efektywności dochodzącą nawet do 80%. Większość towarzystw osiągnęła poziom 20-30% oszczędności. Średnio natomiast zastosowanie standardów redukuje koszty integracji w wysokości 15-20% - a w nowych projektach nawet do 23%.

Jakie rodzaje ubezpieczeń obejmuje standard ACORD?
Standardy proponowane przez ACORD można podzielić na trzy główne dziedziny: standard dla ubezpieczeń życiowych, majątkowych oraz dla reasekuracji. Standard dla ubezpieczeń życiowych obejmuje także ubezpieczenia rentowe, wypadkowe, inwestycyjne, grupowe. Standard dla tych właśnie ubezpieczeń posiada globalny zasięg i jest stosowany w wielu krajach. Standard ten definiuje ponad 200 transakcji. Dzięki temu obejmuje on szeroki zakres linii biznesowych oraz wszystkie aspekty zagadnienia. Natomiast standard życiowy jest dostępny w postaci formularzy papierowych i w formacie XML. Dla ubezpieczeń majątkowych standardy dostępne są w postaci formatu EDI, XML oraz formularzy. Główne przeznaczenie tego standardu to zapewnienie wymiany danych pomiędzy agentami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Chodzi tu o front-office, czyli obsługę początkowej fazy zawarcia umowy ubezpieczenia. Standard ten zawiera mechanizmy dotyczące przetwarzania danych związanych z likwidacją szkód, danymi księgowymi, przesyłaniem składki przypisanej. Trzecią grupę standardów stanowią standardy dotyczące reasekuracji. Obejmują one całą ścieżkę procesu reasekuracji. Dostępne są w wersji życiowej i majątkowej. W wersji życiowej oparte są na Life Data Model. W wersji majątkowej obejmują: słowniki danych, wskazówki implementacyjne oraz standardy dotyczące danych - elektronicznej wymiany danych (EDI) i XML.

Pomówmy o wdrożeniach. Czy firma, która planuje wdrożenie standardu musi przyjąć jego wszystkie elementy?
Podam dwa przykłady. Jeżeli zadaniem standardu jest wewnętrzna integracja środowiska biznesowego firmy ubezpieczeniowej czyli wszystkich jej oddziałów i procesów wewnętrznych, to ACORD może stać się źródłem inspiracji i podstawą do opracowania mechanizmu wewnętrznej wymiany danych. Jeżeli natomiast celem projektu jest zapewnienie komunikacji z partnerami zewnętrznymi firmy, to konieczne jest wdrożenie kompleksowego systemu wymiany informacji, co pozwoli na skuteczną komunikacje z nimi na każdej płaszczyźnie biznesowej. Wdrożenie można podzielić na dwie fazy. Pierwsza faza to zdefiniowanie modelu danych, czyli opis polisy, ryzyk, ubezpieczonego, reasekuracji, ubezpieczanych obiektów. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie translacji pomiędzy tymi danymi a istniejącymi systemami informatycznymi.

Czy może Pan przytoczyć konkretny przykład wdrożenia?
Tak, może nim być towarzystwo AIG w USA, które chciało zastosować standard wymiany danych do zarządzania likwidacją szkód. Reprezentanci AIG stwierdzili, że nie posiadają wszystkich danych wymienianych w standardzie, ale posiadają pełną dokumentację procesu w postaci mnóstwa dokumentów, fotografii i innych papierów, które można skanować i przechowywać w systemie. Zapytali czy ACORD może zdefiniować mały zbiór danych, które można by dołączać do danych szkodowych i stosować je w systemie. Pomogliśmy im proponując zastosowanie Web Services, ponieważ w tym przypadku przesyłane są komunikaty i dokumenty jednocześnie. To przykład pomocy i zastosowania opisu wdrożenia, które oferuje ACORD. Sam standard nie uległ zmianie, ale sposób jego zastosowania okazał się bardziej zaawansowany.

Co pół roku do standardu ACORD dodawane są nowe elementy. Czy rozrastanie się standardu nie spowoduje problemów w jego wdrożeniu? Rozwój standardu nie powoduje, że staje się on zbyt rozbudowany. Niektóre elementy co pewien czas przestają być stosowane. Ale decyzja z czego korzystać leży po stronie biznesu, nie po stronie standardu. Standard stanowi zbiór, którego elementy mogą być wykorzystywane podczas wymiany danych. Zbiór ten jest bardzo bogaty, ale nie ma konieczności wykorzystywania wszystkich jego elementów. Każdy z użytkowników czerpie z niego, to czego potrzebuje. Zatem to firmy czy grupy firm same podejmują decyzje w jaki sposób korzystają ze standardu.

Czy występują problemy zgodności nowych wersji standardu ACORD z wersjami wcześniejszymi?
Nie, ten problem nie występuje. Od czasu kiedy korzystamy z formatu XML, zachowujemy pełną zgodność wersji. Zawsze dodajemy nowe rzeczy do standardu, nigdy nic z niego nie usuwamy. Jest to związane z dbałością o standard oraz jego utrzymanie. Kierujemy się zasadą zapewnienie zgodności kolejnych wersji standardu.

W jaki sposób ACORD pomaga we wdrożeniach?
Prowadzimy szkolenia dla każdego z trzech typów standardów. Szkolenia zwykle trwają dwa dni. Jeżeli firma zgromadzi wystarczającą grupę osób, szkolenie może zostać przeprowadzone w jej siedzibie. Jeżeli firma pracuje nad jakimś projektem, ACORD może pomóc w przygotowaniu modelu danych i translacji. Prace takie prowadzone są przez informatyków i pracowników biznesowych odpowiedzialnych za produkty i procesy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ to właśnie osoby biznesowe posiadają najlepszą wiedzę dotyczącą merytorycznej specyfiki danego zagadnienia. Obydwie strony muszą się porozumieć i współpracować. Szkolenia i doradztwo w opracowywaniu modeli danych i ich translacji, a także certyfikacja rozwiązań to aktywności naszego Stowarzyszenia. Wdrożenie w firmie może podlegać certyfikacji na zgodność ze standardem. Jeżeli zgodność została zachowana, to firma otrzymuje stosowny certyfikat. Certyfikat posiada znaczenie marketingowe i operacyjne. Wskazuje na fakt, że produkty i systemy stosowane przez firmę są zgodne ze standardami ACORD. Jest to sygnał dla potencjalnych partnerów, mówiący że z tą firmą łatwo się współpracuje.

Mamy nadzieję, że w przyszłości w Polsce będzie dużo takich właśnie firm.
My także mamy taką nadzieję. Widzimy, że firmy ubezpieczeniowe w Polsce spostrzegają ten problem i widzą potrzebę uporządkowania kwestii wymiany danych w skali całego rynku jak i poszczególnych firm i grup. Dlatego doceniamy działania ATENY i uważamy je za bardzo korzystne dla rynku. Będziemy wspierać działania ATENY i innych firm, tak aby pomóc firmom ubezpieczeniowym znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu wymiany danych.

Dziękujemy bardzo za rozmowę.

Gazeta Ubezpieczeniowa

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.